Notícies

Eleccions als Consells Territorials de la SGAE

La creació dels Consells Territorials s'emmarca dins del procés de democratització, descentralització i incentivació de la participació dels socis de la Societat General d'Autors i Editors (SGAE), emprès per la nova Junta Directiva. Es tracta d'apropar l'àmbit de decisió als socis amb caràcter general i, especialment, respecte dels temes relacionats amb la promoció cultural, l'assistència social i la formació.


Aquests Consells es posen en funcionament amb el propòsit que, una vegada transcorreguts dos anys des de la seva constitució, la Junta analitzi quin n’ha estat el resultat del seu funcionament i es duguin a terme les adaptacions estatuàries i reglamentàries necessàries en virtut de l'experiència adquirida.

 

Què són els Consells?

Són Òrgans Col·legiats, escollits pels socis de la SGAE, en l'àmbit d'un territori determinat.

Els Consells es poden constituir a les Comunitats Autònomes on resideixi, almenys, el 3% dels socis amb dret a vot.

 

Definició

1.- Són òrgans col·legiats de caràcter representatiu que es constitueixen com a elements fonamentals per reforçar la representació territorial, la democràcia participativa en el si de la SGAE i les tasques de supervisió pel cos social.

2.- Articulen la representació i la relació dels socis de la comunitat autònoma amb la SGAE, facilitant una relació constant d’informació, acostament personal i la participació dels membres a l’entitat.

3.- Han de vetllar per la plena consecució dels fins socials a cada territori.

 

Quines competències tenen?

D’entre d’altres, destaquem:

La representació dels socis dins del seu territori davant els òrgans de govern de l’entitat.

La comunicació de les propostes i necessitats dels membres de l’entitat en el territori davant els òrgans de govern. Per a això, han de mantenir una relació directa amb els socis i han d’establir instruments de comunicació constant amb ells perquè puguin apropar-se més a l’organització i conèixer millor els seus serveis i la seva manera de funcionar, així com els seus plans de desenvolupament i les activitats culturals, assistencials i promocionals.
 

Per tal d’assolir les finalitats exposades, el Consell de Direcció i el seu president han d’articular amb el president del consell territorial un pla d’actuació i funcionament que prevegi una línia de relació periòdica amb els socis.
 

Intensificar la relació dels socis amb l’entitat, afavorint l’aproximació dels socis als serveis i al personal de l’organització, construint un clima de confiança i de col·laboració per a la millora dels seus serveis i la imatge de l’entitat davant el cos social i la Societat en general en el territori de la seva competència.
 

El consell territorial ha d’assumir la representació ordinària de l’organització davant les institucions del seu àmbit, així com assegurar la presència habitual de l’entitat davant les administracions públiques territorials i la societat civil.
 

Emetre un informe vinculant i previ al nomenament del màxim responsable executiu en el territori, a fi que l’Administració formuli la proposta al Consell de Direcció.
 

Elevar a la Junta Directiva i al Consell de Direcció totes les propostes que considerin oportunes amb relació al seu àmbit competencial, així com tots els informes que aquests òrgans sol·licitin per al millor funcionament de l’entitat. Quan sigui necessari, poden assistir, a través del seu president, als esmentats òrgans a petició pròpia o per invitació d’ells.
Informar els expedients d’ajut social que rebin en l’àmbit del seu territori o que siguin traslladats per la Direcció de Socis per a la seva avaluació.
 

En matèria pressupostària, els Consells territorials tenen autonomia per a la determinació del programa d’activitats i l’assignació a aquest programa de les partides econòmiques dins el pressupost que els correspongui.


Qui pot formar part dels Consells?

Poden ser membres dels Consells Territorials els socis de la SGAE amb els seus drets plenament vigents, que no siguin membres de la Junta Directiva, i que:

- Almenys tinguin TRES VOTS professionals permanents.

- Tinguin el seu domicili postal (en el cas dels autors) o fiscal (en el cas dels editors) a la Comunitat Autònoma del Consell.

- Siguin escollits pels socis de la Comunitat Autònoma on es presentin, durant el procés electoral convocat per la Junta Directiva a aquest efecte.

 

Quina és la composició del Consell?

Els Consells estaran integrats per DEU MEMBRES electes que representaran els diferents Col·legis de la SGAE en una proporció similar a la de la Junta Directiva:

- 2 membres pel Col·legi de Gran Dret.

- 4 membres pel Col·legi de Petit Dret.

- 2 membres pel Col·legi d'Audiovisuals.

- 2 membres pel Col·legi d'editors.

També formaran part del Consell, amb veu però sense vot, els membres de la Junta Directiva que resideixin en aquest territori.

 

Com es desenvoluparan les eleccions als Consells Territorials?

- Les eleccions al Consell Territorials de Catalunya han estat convocades per la Junta Directiva, celebrada el passat dia 12 de febrer, per al pròxim 25 d'abril.

- El desenvolupament del procés electoral és similar al de les eleccions a la Junta Directiva de la SGAE.El calendari previst fins a les eleccions ha estat i és el següent:

  • Fins a l’11 de març, termini de presentació de candidatures.
  • Fins al 18 de març, proclamació de les candidatures i enviament de la documentació del vot per correu i paperetes.
  • 24 d’abril, data límit del vot per correu.
  • Campanya electoral: els candidats proclamats podran iniciar la campanya electoral 15 dies abans de les eleccions i fins a les 24.00 hores del dia anterior a les mateixes.
  • 25 d'abril, eleccions.

- Podran votar tots els socis i hereus amb dret a vot, que a Catalunya són 4.537 votants

- S'ha procedit a la constitució d'una Comissió Electoral Territorial a Catalunya. L’integraran dos membres de la Junta Directiva residents en aquest territori, Enric Gomà i Joan Albert Amargós, aquest darrer en qualitat de president, els quals estaran assistits per dos càrrecs tècnics, el director de la SGAE a Catalunya i Balears, Ramon Muntaner, i la cap i lletrada dels Serveis Jurídics de la SGAE a Catalunya, Mercè Vallverdú, que actuarà també de secretària.

- Les votacions tindran lloc el 25 d'abril, a la seu de la SGAE a Catalunya (passeig de Colom, núm. 6, de Barcelona), de manera presencial i en horari de 10.00 a 20.00 hores. També es podrà votar per correu, fins a data màxima del 24 d’abril.

 

bannerweb candidatesxiii

@academiacinecat